NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (21/11/2010 11:28 PM)

Vote: 7 | Read: 65939 |

Author: Nguyễn Tài | Member Point: 141


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hội LHTN Việt Nam có mục đích là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ

 HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

I.                   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1.     Những điều cơ bản nhất

a.     Ngày thành lập: 26/03/1931

b.     Cờ đoàn và huy hiệu đoàn

                  

·        Cờ đoàn

-         Nền đỏ

-         Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

-         Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.

-         Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

·        Huy hiệu đoàn

-         Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đã vẽ mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc.

-         Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c.      Bài ca chính thức

Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” của nhạc sỹ Hoàng Hoà được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 (15-18/10/1992) quyết định chọn là bài ca chính thức của Đoàn.

2.     Vị trí , vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn là thành viên hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên cùng Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hộc Cựu chiến binh, ....

3.     Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam

-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

-         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Việt Nam.

4.     Lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu và rèn luyện theo lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, góp phần xây dựng nước Việt Nam: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

5.     Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam; do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện”.

Điều này phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức Thanh niên Cộng sản mang tính tiến tiến của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng rộng rãi cuat thanh niên Việt Nam thông qua việc mở rộng các hoạt động có tính chất xã hội, mỗi Đoàn viên và mỗi tổ chức cơ sở Đoan thể hiện tinh tính tiên tiến, vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các Hội của Thanh niên.

6.     Những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-         Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

-         Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

-         Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi.

-         Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

-         Phụ trách, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

7.     Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn

a.     Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản nguyên tắc đó là:
 - Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.
 - Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
 - Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

b.     Hệ thống tổ chức

·        Hệ thống tổ chức của đoàn gồm 4 cấp:

-         Cấp cơ sở ( Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở)

-         Cấp huyện và tương đương.

-         Cấp tỉnh và tương đương.

-         Cấp Trung ương.

·        Việc thành lập hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.

c.      Nhiệm kì đại hội đoàn

-          Đại hội chi đoàn, Đoàn Trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Đoàn Trường dạy nghề là một năm một lần.

-         Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần.

-          Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; đại hội đại biểu từ cấp huyện trở lên là 5 năm 1 lần.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn được quyết định điều chỉnh thời gian giữa hai kỳ đại hội Đoàn cơ sở Phường khi cần.

8.     Lịch sử và sự kiện

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II đã dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

a.     Tên gọi của Đoàn qua các thời kì lịch sử

-         Từ 26/3/1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

-         Từ 1936 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

-         Từ 9/1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

-         Từ 5/1941 đến 1955: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam

-         Từ 10/1955 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

-         Từ 2/1970: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

-         Từ 2/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

b.     Những phong trào thanh niên thể hiện sự đóng góp của Đoàn qua các thời kì cách mạng

-         Từ năm 1956 – 1960: Phong trào lao động kiến thiết Tổ quốc

-         Từ năm 1960 – 1964: Phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

-         Từ năm 1964 – 1975: Phong trào “Ba sẵn sang ở miền Bắc và phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam.

-         Năm 1976: “Ba mũi tiến công tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”

-         Từ năm 1982 đến 2007: Nhiều phong trào thanh niên liên tiếp được triển khai và hoàn thành.

-         Năm 2007: Trong nhiệm kì 2007 – 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “ Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

II.                HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

1.     Những điều cơ bản nhất

a.     Ngày thành lập: 15/10/1956

b.     Huy hiệu hội 

- Sáng tác: Họa sỹ Lê Nguyên Lợi

- Ý nghĩa: Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng đến tương lai; vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt Nam.

c. Bài ca chính thức

Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam: Lên Đàng

Nhạc: Lưu Hữu Phước, Lời Huỳnh Văn Tiềng

2.Mục đích của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có mục đích:
Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

3. Chức năng của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có chức năng:
1- Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên trước pháp luật và công luận.
4. Nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ:
     1- Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và các hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.
     2- Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.
     3- Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội.
    4- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.
     5- Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
5. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu hoạt động

a. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
- Tự nguyện, tự quản.
- Hiệp thương dân chủ.
- Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Cơ cấu tổ chức hoạt động
Hội LHTN Việt Nam được tổ chức ở:
- Trung ương.
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
- Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
- Xã, phường, thị trấn và tương đương.
Việc thành lập, giải thể các tổ chức nói trên phải tuân thủ pháp luật hiện hành.

 

FaceBook   BÌNH LUẬN (3) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • CTXH_TRƯỜNG (08:44 - Ngày 03.03.2011)

  vRất có ích,

   
 • KimNgọc (11:22 - Ngày 13.01.2011)

  ruifconf nhiều thông tin mình chưa biết

   
 • Hạ Chí (07:13 - Ngày 22.11.2010)

  Rất có ích, Km hen.

   
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...