Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Phần IV: Kiến thức về Đoàn (07/12/2010 08:24 AM)

Vote: 10 | Read: 63402 |

Author: Nguyễn Tài | Member Point: 141


Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM ?


 PHẦN IV: KIẾN THỨC VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.
c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
d. Lên đàng.
2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?
a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà .
d. Hoàng Hòa.
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Tập trung dân chủ .
c. Hiệp thương dân chủ.
d. Tự nguyện, tự quản.
4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM ?
a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.
5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?
a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.
c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp trên.
6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?
a. 3 cấp .
b. 4 cấp .
c. 5 cấp .
d. 6 cấp .
7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?
a. Chi đoàn cơ sở.
b. Đoàn cơ sở .
c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.
8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?
a. Có ít nhất 3 đoàn viên.
b. Có ít nhất 5 đoàn viên.
c. Có ít nhất 10 đoàn viên.
d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).
9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?
a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.
10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?
a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.
b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.
c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý .
d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý .
11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?
a. 3 nhiệm vụ .
b. 4 nhiệm vụ .
c. 5 nhiệm vụ .
d. 6 nhiệm vụ .
12. Đoàn viên có mấy quyền?
a. 3 quyền.
b. 4 quyền.
c. 5 quyền.
d. 6 quyền.
13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.
c. Hà Nội.
d. Hà Tây.
14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.
15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?
a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;
b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;
c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
17. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô) là ai ?
a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.
b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.
c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.
d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.
18. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên Xô được Nhà nước Liên Xô trao tặng Huân chương gì?
a. Huân chương vệ quốc.
b. Huân chương vệ quốc hạng I.
c. Huân chương vệ quốc hạng II.
d. Huân chương vệ quốc hạng III.
19. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?
a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
c. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
e.
20. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào ?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).
b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).
c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào ?
a. 1936 – 1939.
b. 1937 – 1939.
c. 1936 – 1940.
d. 1937 – 1940.
22. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II thng 11/1956 là gì ?
a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.
b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.
c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.
d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.
23. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?
a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.
c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.
d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.
e.
24. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?
a. Hơn 30 vạn.
b. Hơn 40 vạn.
c. Hơn 50 vạn.
d. Hơn 60 vạn.
25. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?
a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).
b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.
26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?
a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.
d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.
27. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào ?
a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.
d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?
a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.
29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào ?
a. Ngày 1/7/2005.
b. Ngày 2/7/2005.
c. Ngày 1/7/2006.
d. Ngày 2/7/2006.
30. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn thng 3 hằng năm lm “Thng Thanh Nin“ ?
a. Năm 2001.
b. Năm 2002.
c. Năm 2003.
d. Năm 2004.
31. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai ?
a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.
b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.
c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.
d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.
32. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.
33. Cột mốc đánh dấu sự thống nhất tổ chức Đoàn trong cả nước với tên gọi chung: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh được đánh dấu bằng sự kiện ?
a. Đại biểu 2 miền Nam – Bắc họp hội nghị hiệp thương tại Sài Gòn (15 – 21/11/1975).
b. Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn tại Hà Nội (26/3/1976).
c. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ XXII tại Sài Gòn (đầu tháng 6/1976).
d. Tất cả đều sai.

34. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào ? Nghị quyết của ai?
a. Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất quyết định.
b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết .
c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết .
d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.
35. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của ?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
d. Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
36. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào ?
a. Ngày 30/10/1956.
b. Ngày 19/10/1955.
c. Ngày 25/10/1956 .
d. Ngày 4/11/1955.
37. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?
a. 26/3/1931.
b. 27/3/1931.
c. 26/3/1946.
d. 27/3/1946.
38. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?
a. Hiệp thương.
b. Biểu quyết.
c. Bỏ phiếu kín.
d. Tất cả đều sai.
39. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô " là ai?
a. Lê Gia Định.
b. Nguyễn Viết Xuân .
c. Cao Xuân Quế.
d. Lê Cảnh Nhượng .
40. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tòan quốc lần thứ VII năm 1997 ?
a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
41. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?
a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.
42. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vo thời gian no ?
a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.
d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
43. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào ?
a. Từ 1937 - 1939.
b. Từ 2/1970 - 11/1976.
c. Từ 25/10/1956 - 1970.
d. Từ 5/1941 - 1956.
44. 45/ Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần ?
a. 5 lần .
b. 6 lần.
c. 7 lần .
d. 8 lần .
45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.
46. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
a. Nguyễn Lam .
b. Vũ Quang .
c. Đặng Quốc Bảo .
d. Vũ Trọng Kim.
47. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Hồ Đức Việt .
b. Vũ Mão.
c. Đặng Quốc Bảo .
d. H Quang Dự .
48. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.
c. Hà Nội.
d. Hà Tây.
49. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào ?
a. Từ 25/10 đến 4/11/1956.
b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.
c. Từ 20/11 đến 22/11/1980.
d. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
50. Bí thư thứ nhất Trung ương Đòan hiện nay là ai ?
a. Vũ Trọng Kim.
b. Hồng Bình Quân .
c. Võ Văn Thưởng.
d. Nguyễn Thị Mai .
51. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào ?
a. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
b. Từ 26/10 đến 30/10/1995.
c. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.
52. Trong chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010, Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống cho thanh niên đến 2010 ?
a. Tổ chức 100% đoàn viên học 6 bài LLCT và tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% đoàn viên, hội viên, ít nhất 50% thanh niên tham gia xây dựng lối sống văn hóa.
b. Thu hút 100% đoàn viên, hội viên và ít nhất 50% thanh niên tham gia các hoạt xây dựng cuộc sống văn hóa tại cộng đồng.
c. Đạt 80% phường xã vùng đồng bằng, 40% phường xã vùng sâu vùng xa có điểm hoạt động thanh niếu niên, phấn đấu đạt tỷ lệ 35 – 40% thanh niên thường xuyên luyện tập TDTT.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
53. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ?
a. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua .
b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua .
c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.
d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua .
54. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm ?
a. 12 chương, 45 điều .
b. 12 chương, 54 điều .
c. 10 chương, 35 điều .
d. 11 chương, 38 điều .
55. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là ?
a. Từ 15 tuổi -> 30 tuổi .
b. Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.
c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi .
d. Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.
56. “ Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Viết Xuân.
d. Tất cả đều sai.
57. Tháng 3/1965 Đại hội Đoàn tồn Miền Nam đề ra nhiệm vụ cho đon vin thanh nin tồn miền là gì?
a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.
b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới ở vng giải phĩng.
c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.
d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.
58. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:
a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
b. Đồng chí Đỗ Mười.
c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.
d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.
59. Câu nói “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm “ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn ?
a. Lần thứ hai.
b. Lần thứ ba.
c. Lần thứ tư .
d. Lần thứ năm .
60. “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lê Quang Vịnh .
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.
61. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu vào thời gian nào ?
a. Tại căn cứ Việt Bắc ngày 5/11/1950.
b. Tại thủ đô H Nội ngy 5/11/1950 .
c. Tại căn cứ Bắc Cạn ngy 6/11/1951.
d. Tại căn cứ Thi Nguyn 6/11/1951.
62. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961) phát động phong trào nào?
a. Tuổi trẻ giữ nước.
b. Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất .
c. 3 xung kích làm chủ tập thể.
d. Thanh niên lập nghiệp.
63. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (12/1976) phát động 2 phong trào nào?
a. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
b. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.
c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.
d. 3 xung kích lm chủ tập thể; xy dựng v bảo vệ tổ quốc .
64. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?
a. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.
b. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.
c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.
d. Tất cả đều sai.
65. “Đoàn bao gồm những thanh niên tiến tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đó là:
a. Tính chất – chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b. Mục đích – vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c. Tính chất – mục đích – lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
d. Mục đích – lý tưởng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
66. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại đâu vo thời gian no ?
a. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007.
b. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007.
c. Tại Thnh Phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 21/12/2007.
d. Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 21/12/2007.
67. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng thanh niên Việt Nam bức trướng mang dòng chữ ?
a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hòai bão lớn sáng tạo, đoàn kết, xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
c. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
d. Tất cả đều sai
68. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã xác định hai phong trào ?
a. Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội; Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
b. Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.
c. Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội.
d. Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc ; Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
69. Đoàn thanh niên dân chủ được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào ? Tại sao ?
a. Đại Hội Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.
b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định “ Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật”
c. Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.
d. Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.
70. Tờ báo đầu tiên của Đoàn thanh niên dân chủ thời kỳ 1936-1939 là gì ?
a. Tờ báo “ Bạn dân “.
b. Tờ báo “ Mới “ .
c. Tờ báo “ Thanh niên “.
d. Tờ báo “ Thế giới “.
71. Tại Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc lần thứ nhất đồng chí Nguyễn Lam đã trình bày bản báo cáo chính trị nhan đề ?
a. Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng của thanh niên .
b. Nhiệm vụ trước mắt của Đoàn .
c. Chiến đấu và xây dựng tương lai.
d. Thanh niên góp phần vào công cuộc bảo vệ hoà bình thế giới.
72. “Tôi rất tiếc không đủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược“ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lê Quang Vịnh.
b. Lê Văn Dụ.
c. Lê Văn Thành.
d. Lê Hồng Tư.

73. Phong trào “Ba Sẵn Sàng “ của thanh niên Miền Bắc có nội dung ?
a. Sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
b. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
c. Sẵn sàng xung phong, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
d. Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng xung phong, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
74. Bác Hồ dạy :
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào ?
a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.
b. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.
c. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên
d.Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên
75. Cho biết lá cờ mang dòng chữ “ Vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên “ được trao tặng cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta vào thời gian nào ?
a. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1951).
b. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 25 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1956).
c. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1961).
d. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1966).
76. Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí ?
a. 6 đồng chí .
b. 7 đồng chí .
c. 8 đồngchí .
d. 9 đồng chí .
77. Báo nhân dân ngày 30/3/1968 viết “ Ở anh và trong tư thế xung phong của anh là khí phách của anh Lý Tự Trọng, gương sáng của La Văn Cầu, tinh thần của Phan Đình Gíot, dũng khí của Nguyễn Văn Trỗi, ý chí của Nguyễn Viết Xuân, là sức bật của những dũng sỹ đường số 9 …..những dòng đầy cảm phục viết về ai ?
a. Trần Minh Nghĩa .
b. Bùi Văn Dương.
c. Nguyễn Văn Đủ.
d. Lê Thị Hồng Gấm.
78. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng?
a. 4 chức năng .
b. 5 chức năng .
c. 6 chức năng .
d. 7 chức năng .
79. Vào thời điểm năm 1945 lực lượng của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc gồm bao nhiêu đoàn viên, thanh niên cảm tình của đoàn ?
a. 20.000 đoàn viên, thanh niên cảm tình của đoàn.
b. 30.000 đoàn viên, thanh niên cảm tình của đoàn.
c. 40.000 đoàn viên, thanh niên cảm tình của đoàn.
d. 50.000 đoàn viên, thanh niên cảm tình của đoàn.
80. Đoàn Thanh niên từ khi thnh lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội ?
a. 7 lần đại hội .
b. 8 lần đại hội.
c. 9 lần đại hội .
d. 10 lần đại hội.
81. Đại hội những người xuất sắc trong phong trào ‘’ Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất “ do Trung ương Đoàn tổ chức diễn ra vào thời gian nào ?
a. Tháng 7 năm 1963 .
b. Tháng 8 năm 1963.
c. Tháng 9 năm 1963.
d. Tháng 10 năm 1963.
82. Tên hai “ Công trình Thanh Niên Cộng Sản “ nổi bật nhất trong những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX là gì ?
a. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hoà Bình – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại .
b. Xây dựng đường dây điện Bắc Nam – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả
c. Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà – Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình.
d. Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La.
83. “ Năm Thanh Niên “ diễn ra vào thời điểm nào ? Do ai quyết định ?
a. Năm 1990 do Thường vụ Bộ chính trị đồng ý đề nghị của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
b. Năm 1995 do Thường vụ Bộ chính trị đồng ý đề nghị của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
c. Năm 2000 do Thường vụ Bộ chính trị đồng ý đề nghị của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
d. Năm 2005 do Thường vụ Bộ chính trị đồng ý đề nghị của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
84. Qua 10 năm chiến đấu vô cùng oanh liệt ( 1954-1964) với những cống hiến xuất sắc và to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đoàn và tuổi trẻ Miền Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý ?
a. Huân chương Chiến công Hạng Nhất .
b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.
c. Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.
d. Anh hùng lực lượng vũ trang .
85. Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam diễn ra vào thời gian nào ?
a. Từ ngày 17 đến 26/3/1965.
b. Từ ngày 18 đến 26/3/1965.
c. Từ ngày 17 đến 26/3/1966.
d. Từ ngày 18 đến 26/3/1966.
86. Nhân kỷ niệm lần thứ mấy ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn Trung ương đoàn tổ chức trọng thể lễ đón nhận Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đảng cho phép tổ chức Đoàn và tổ chức Đội mang tên Bác Hồ Kính yêu ?
a. Kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn (26/3/1931 -26/3/1961)
b. Kỷ niệm lần thứ 35 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn. (26/3/1931 -26/3/1966)
c. Kỷ niệm lần thứ 39 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn (26/3/1931 -26/3/1970)
d. Kỷ niệm lần thứ 40 Ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn (26/3/1931 -26/3/1971)
87. Phong trào “ Ba Xung Phong giành giữ hoà bình “ của thanh niên Miền Nam có nội dung ?
a. Xung phong đấu tranh chính trị, xung phong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, xung phong xây dựng vùng giải phóng và căn cứ địa cách mạng.
b. Xung phong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, xung phong đấu tranh chính trị, xung phong xây dựng vùng giải phóng và căn cứ địa cách mạng.
c. Sẵn sàng xung phong, xung phong đấu tranh chính trị, xung phong đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
d. Xung phong xây dựng vùng giải phóng và căn cứ địa cách mạng, xung phong đấu tranh chính trị, xung phong đi bất cứ nơi nào tổ quốc cần đến.
88. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV diễn ra vo thời gian no ?
a. Từ 20 đến 22/11/1980.
b. Từ 20 đến 22/12/1980.
c. Từ 22/12 đến 26/11/1980.
d. Từ 22/12 đến 26/12/1980.
89. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII diễn ra vo thời gian no ?
a. Từ 26 đến 29/10/1997.
b. Từ 26 đến 29/11/1997.
c. Từ 24/12 đến 29/11/1997.
d. Từ 24/12 đến 29/12/1997.
90. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Hồ Chí Minh ?
a. 1 huân chương Hồ Chí Minh.
b. 2 huân chương Hồ Chí Minh.
c. 3 huân chương Hồ Chí Minh.
d. 4 huân chương Hồ Chí Minh.
91. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Sao Vàng ?
a. 1 huân chương Sao Vàng.
b. 2 huân chương Sao Vàng.
c. 3 huân chương Sao Vàng.
d. 4 huân chương Sao Vàng.
92. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Độc Lập ?
a. 1 huân chương Độc Lập.
b. 2 huân chương Độc Lập.
c. 3 huân chương Độc Lập.
d. 4 huân chương Độc Lập.
93. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Lao Động ?
a. 10 huân chương Lao Động.
b. 12 huân chương Lao Động.
c. 13 huân chương Lao Động.
d. 14 huân chương Lao Động.
94. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Kháng Chiến ?
a. 10 huân chương Kháng Chiến.
b. 12 huân chương Kháng Chiến.
c. 13 huân chương Kháng Chiến.
d. 14 huân chương Kháng Chiến.
95. Phong trào “ Năm Xung Phong “ của thanh niên Miền Nam có nội dung ?
a. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, Xung phong tịng qun giết giặc, xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở nông thôn cũng như đô thị , xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên xung phong công tác phục vụ chiến trường , xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
b. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tịng qun giết giặc, xung phong trong cc cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường, xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
c. Xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tịng qun giết giặc, xung phong trong cc cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
d. Xung phong tịng qun giết giặc, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở đô thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào các đội thanh niên phục vụ chiến trường , xung phong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.
96. Các tấm gương tiêu biểu cho khí phách của tuổi trẻ Sàigòn là:
a- Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định.
b- Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo.
b- Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm
c- Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí.
97. Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được vinh dự mang tên Bác Hồ vào thời điểm nào:
a- 10/1969 c- 3/1970
b- 12/1969 d- 5/1970
98. 103. Tên gọi đầu tiên của Thành Đoàn đưới hai thời kỳ chống Mỹ là gì?
a- Ban vận động thanh niên c- Cảm tử quân
b- Biệt động thành d- Tất cả đều sai

99. Anh Lý Tự Trọng đã gởi gấm câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam:
a- Không có gì quý hơn độc lập tự do
b- Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác
c- Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
d- Câu a & c.
100. Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của tuổi nhỏ trước giải phóng là :
a- Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm. x
b- Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám.
c- Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi.
d- Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên.

FaceBook   BÌNH LUẬN (22) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • findoutme (10:26 - Ngày 15.03.2013)

   CHU TOPIC cho xin  dap an lun di 

  nhieu cau hoi tim hoai k ra 

   
 • Tấn Hưng (05:19 - Ngày 14.03.2013)

   cho mình đáp án nha add ... 
  royalroyce.hung@gmail 

  cám ơn nhiều

   
 • findoutme (11:02 - Ngày 14.03.2013)

   chủ topic cho mình xin đáp án với 

  xin gửi vào mail mình với tukhaibang@gmail.com

  thanks 

   
 • QH (01:05 - Ngày 06.03.2013)

  gmail: tamgdte@gmail.com

   

   
 • QH (01:03 - Ngày 06.03.2013)

   copper nguyen  gửi cho mình bộ tài liệu với đáp án với nha!

   
 • ngố rem (10:26 - Ngày 08.06.2012)

   cho e hỏi có bài về quy trình tổ chức sinh hoạt cộng đồng k ạ?
   

   
 • huu tao (09:13 - Ngày 18.03.2012)

   email: nguyenhuutao87@gmail.com

   

   
 • huu tao (09:12 - Ngày 18.03.2012)

   cho em xin cai dap an nha a e

   
 • duong nhat minh (07:19 - Ngày 29.02.2012)

   nho a gui dum em bai nay va ca dap an nua nhe.. em cam on duongnhatminh.klkaht@gmail.com

   
 • duong nhat minh (07:17 - Ngày 29.02.2012)

   anh oi...nho a gui dum e bai nay va ca dap an

   nua nhe am kam on....... duongnhatminh.klkaht@gmail.com

   
 • Nguyễn Tài (09:24 - Ngày 06.02.2012)

   @All: Thông cảm nhé mọi người, không đưa đáp án được, chỉ khi nào chúng ta tự tìm các đáp án thì mới nhớ lâu được.

  Cố lên mọi người nhé

   
 • catherinethanh (10:35 - Ngày 05.02.2012)

  A oi, a co the gui dap an cho e dc k? Nick e la: catherinethanhtruc@yahoo.com.vn. Thanx a nhiu, gui cang som cang tot a nha!

   
 • den_nguyen (02:44 - Ngày 08.04.2011)

   Anh tai oi! e can dap an de em thi a oi. Gui dap an cho e nha, thank nhiu nha

   

   
 • KimNgọc (08:42 - Ngày 11.12.2010)

  may cau nay con dễ hon 1 teo

   
 • SUDUKU (08:45 - Ngày 10.12.2010)

  anh tài răng mấy cấi ni khó với nhìu và ko có trong tài liệu nhìu rứa sao ko cho đáp án lun đi

   
 • ¶-¦öàñg_¶-¦ôñ (12:36 - Ngày 09.12.2010)

  a tài ơi cho đáp án lun đi..... không có đủ thời gian tìm đáp án.. .. với lại gần thi trên trường ùi huhu

   
 • TLTN_roppro_^^ (06:28 - Ngày 08.12.2010)

  ANH TÀI ƠI CHO TỤI EM ĐÁP ÁN LUM. CHÀ VỪA ĐỌC VỪA TÌM ĐẤP ÁN BÀ HẾT GIỜ LUM. HỌC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MÁY NỮA . THANKS

   

   
 • Nguyễn Tài (10:39 - Ngày 07.12.2010)
  trong tài liệu chỉ đọc để lấy nội dung chính thôi.  
 • TLTN_ pe'mj5895 (10:38 - Ngày 07.12.2010)

           Đúng là nhìu thật,hoc trong tài liệu rồi còn fai  hoc thêm kiến thức ở bên ngoài nữa

   
 • Nguyễn Tài (10:32 - Ngày 07.12.2010)
  hơi nhiều nhưng vẫn chưa đủ còn mấy bộ nữa. phục vụ chủ yếu cho lớp tập huấn lần IV của CLB Thủ lĩnh Thanh niên. và tất cả những ai quan tâm nữa  
Trang 1 / 2      1   2   »     

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...